แคมป์อู่ทองสักทอง

        แคมป์ได้มาตรฐาน ที่ท่านต้องเลือก เหมาะที่สุด สำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ทุกประเภท  อาทิ ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ รับน้อง รู้รักสามัคคี ยึดมั่นประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม ความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด  ภาวะผู้น ำ บำเพ็ญประโยชน์  สิ่งแวดล้อม  ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  หรือการจัดประชุมสัมมนา

 

 

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น