แคมป์อู่ทองสักทอง

      แคมป์ได้มาตรฐาน ที่ท่านต้องเลือก เหมาะที่สุด สำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ทุกประเภท อาทิ ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ รับน้อง รู้รักสามัคคี ยึดมั่นประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม ความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด ภาวะผู้นำ บำเพ็ญประโยชน์ สิ่งแวดล้อม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด หรือการจัดประชุมสัมมนา

 

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น